top of page

Šetríme Váš čas

a peniaze

Spoločnosť KAPEX TRADING je spoločnosťou s dlhodočnou tradíciou, ktorá prináša svoje služby pre zákazníkov už od roku 1992. Za toto obdobie sa vyprofilovala na odborníka v oblasti poskytovania  náhradných dielov pre gastro a food sektor, kde vo svojej pôsobnosti pokračuje dodnes.

Svojim zákazníkom poskytuje profesionálnne služby a poradenstvo pri zachovaní expresne rýchleho vybavenia. Je jedno, aký diel potrebujete, KAPEX TRADING  ho má na sklade, alebo ho vie objednať  a dodať just in time.

Zákazníci možu rovnako využiť aj naše vlastné poradenské služby.

Priebeh servisu

KROK 1

Vyskladnenie tovaru

KROK 2

Objednávka

KROK 3

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

KROK 4

Postup reklamácie

Vyskladnenie tovaru

Vyskladnenie tovaru

Osobný odber:

* Osobný odber sa uskutočňuje v našom Lokálnom sklade na adrese : KAPEX TRADING, Wolkrova 7, 85101 Bratislava- Petržalka.

* Pri osobnom odbere tovar zaplatíte v hotovosti.

* Platba bankou - pri osobnom vyzdvihnutí tovaru - musí byť pripísaná na účet predávajúceho

 

Kuriér DHL:

* Tovar vám bude doručený do 1-2 dní od potvrdenia disponibility tovaru z nášich Lokálnych  skladových zásob v Bratislave.

* Tovar platíte bankovým prevodom vopred – pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak.

* Doprava je hradená zákazníkom.

* Cena dopravy kuriérom DHL v rámci územia SR je podľa aktuálneho cenníka firmy DHL.

 

Reklamácia mechanického poškodenia zásielky počas prepravy:

Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len, keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať za prítomnosti dopravcu protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenia výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

Slovenská pošta:

* Tovar vám bude doručený do 2-4 dní od potvrdenia disponibility tovaru z nášho Lokálneho skladu v Bratislave.

* Tovar platíte bankovým prevodom vopred – pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak.

* Tovar, ktorý je náchylný mechanickému poškodeniu poštou neposielame.

* Doprava je hradená zákazníkom.

* Cena dopravy Slovenskou poštou v rámci územia SR je podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Objednávka

Objednávka

Tieto všeobecné obchodne podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúci z kúpnych zmlúv (faktúr) uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Nákup v internetovom obchode gastrond.com môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky, dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

Predávajúci :

KAPEX TRADING, spol. s r.o. Wolkrova 7, 851 01 Bratislava

Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA1, odd. Sro, vložka 3138/B  

IČO : 31328318

DIČ : 2020353786

IČ DPH : SK2020353786

IBAN : SK61 0200 0000 0018 1194 7112

Kupujúci :

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar :

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu gastrond.com alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek a špecifikácie kupujúceho.

Storno objednávky zo strany kupujúceho :

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci neplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru (vrátane DPH).

Storno objednávky zo strany predávajúceho :

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch .

* ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

* ak tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v banke v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Tovar, prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet v banke a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

V prípade, že kupujúci vráti tovar bez udania dôvodu – po dohode s predávajúcim (po 14 dňoch), predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu poplatok za vrátenie tovaru vo výške 30% z celej nákupnej ceny.

* Tovar musí byť v 100% stave, nepoškodený, nepoužitý, v pôvodnom obale aj s kompletným príslušenstvom.

Dodávky predmetu plnenie (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možnosti predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedenú adresu určenia. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, prípadne ďalšie dokumenty – dodací list, atď.

V prípade neosobného odberu tovaru nie je v dodacom liste (prípadne záručnom liste) vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dodací list (prípadne záručný list) dátumom predaja, odpovedajúci dokladu o prevzatí tovaru od dopravcu. V prípade rozporu medzi dátumom na uvedených dokladoch a dátumom na predajnom doklade o prevzatí tovaru od dopravcu, nebude prípadná reklamácia uznaná.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • * Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadi príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 • * Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 • * Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom akým predávajúci vybavil reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej doručenia doporučenou poštou, má kupujúci právo podať návrh na súd v zmysle platných právnych predpisov.

 • * Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr kontaktovať predávajúceho, t.j. KAPEX TRADING, spol. s r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k podaniu návrhu na súd.

 • * Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.08.2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

 • * Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Storno objednávky

Dodacie podmienky

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Záruka

* Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam (protokol) o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za škodu v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

* Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho doručení. Neskôr zistené mechanické poškodenia tovaru už nie je možné uznať ako reklamáciu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 

* Tovar nami distribuovaný je v zásade určený pre profesionálne gastro zariadenia odborne opravované profesionálnymi servisnými pracovníkmi. Neodborná manipulácia nepodlieha reklamácie.

 * Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich časti) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

 * Záručná doba  sa rieši všeobecnými záväznými predpismi.

 * V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (faktúrou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

* Práva zo zodpovednosti za vady u výrobku, ktorý autorizovaný servis realizoval výmenou – opravou, je kupujúci povinný uplatňovať u samotného autorizované servisu, ktorý v súčinnosti s predávajúcim odborne reklamáciu posúdi.

Postup reklamácie

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup :

* Vyplňte reklamačný formulár, kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.

* Ak posielate reklamáciu poštou – prosím pošlite ho doporučeným listom alebo balíkom na adresu uvedenú v reklamačnom formulári (doporučene neznamená na dobierku)

 * Ak  sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci riešenie reklamácie okamžitou výmenou za bezchybný kus v tých prípadoch :

a/ tovar nie je viditeľne použitý

b/ montáž – servis bol realizovaný profesionálnym servisným  pracovníkom

c/ reklamácia bola vopred nahlásená pomocou formulára v sekcii “záruky a reklamácie”

d/ dodaný tovar je dostupný

Zánik záruky :

Nárok na uplatnenie záruky zaniká :

 • * stratou dokladu o zaplatení alebo stratou faktúry

 • * neoznámením viditeľných chýb pri prevzatí tovaru

 • * uplynutím záručnej doby tovaru

 • * poškodením tovaru pri preprave

 • * použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú jeho prirodzenému prostrediu

 • * neodborným zaobchádzaním a manipuláciou

 • * poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami o manipulácii

 • * poškodením tovaru živelnou pohromou a nepriaznivým počasím, pokiaľ tovar nebol určený do špeciálneho prostredia

 • * mechanickým poškodením

Reklamačný protokol:

Examining New Tablet

Garancia kvality

Na všetky naše diely poskytujeme záruku. Originálne diely sú zárukov správneho fungovania výrobku.

bottom of page